Contact information

About


בשנים האחרונות גוברת ההבנה
 שהמערכות הכלכלית נמצאות במשבר הולך ומחמיר: מחזורים מחריפים של צמיחה וקריסה, בועות מחירים, ניצול-יתר של משאבי הסביבה, הגדלת פערים ועוד. הניסיונות עד כה לייצוב המערכת כשלו משום שחיפשו פתרון באמצעות טיפול בסימפטומים. לאחרונה, ובמשנה מרץ לאחר המשבר של- 2008, החלו להופיע הצעות לשינויים מרחיקי לכת במערכת המוניטארית ובמגזר הפיננסי כבסיס לתיקון יסודי של תחלואי הכלכלה המודרנית.
מטרת התנועה לשינוי מוניטרי לקדם מודעות הציבור לבעיות השיטה הקיימת ולתמוך ביישום שיטה מוניטרית ברת קיימא במערכות מקומיות ולאומיות הפועלים למען שגשוג כלל האזרחים והסביבה.